Domovní řád DPS Jankov

Dům s pečovatelskou službou v Jankově (dále jen DPS) je spravován jako jeden
z objektů v majetku Obce Jankov. Zásady provozování DPS stanovuje tento Domovní řád, který schvaluje Rada Obce Jankov.
 
1.     Byt je pronajat pouze osobě ubytované na základě předpisů o umísťování do DPS. Ubytovaný nemůže byt přenechat do užívání další osobě.
Při trvalém umístění v jiném sociálním nebo zdravotním zařízení je ubytovaný povinen byt uvolnit.
V pronajatých bytech není dovoleno ubytování dalších osob. Výjimky
může povolit Obec Jankov v závažných případech (například  nemoc
          ubytovaného). Ubytovaný bude mít trvalý pobyt v DPS v Jankově.
 
2.     Ubytování v DPS je v zásadě běžným nájemním vztahem s nájemní smlouvou s využíváním nabídky pečovatelské služby za úhrady stanovené smlouvou uzavřenou s DS Jankov a platnými předpisy a s povinností řídit se dalšími ustanoveními tohoto řádu.
Pečovatelská služba je v DPS zajišťována stejným způsobem jako v kterékoliv jiné domácnosti, a to na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby dle §40, z.č.108/2006 Sb., a §6 vyhlášky č.505/2006 Sb.. Nájem v DPS není podmíněn odebíráním úkonů pečovatelské služby, kromě bodů  č.5, písm. l) tohoto řádu. DPS není zařízením sociálních služeb se 24 hodinovou péčí.
3.     Žadatel o ubytování po podpisu nájemní smlouvy osobně přejímá vybavení bytu od pracovníka Obce Jankov. Zjištěné závady je povinen uplatnit do protokolu o předání bytu. Podpisem protokolu o předání bytu přejímá ubytovaný plnou odpovědnost za vybavení bytu, o který je povinen řádně pečovat a jeho vybavení udržovat.
 
4.     Ubytovaný je povinen ve stanovených termínech platit nájemné a zálohy na služby spojené  s  užíváním bytu (spotřeba tepla v bytě a společných prostorách, spotřeba el.energie ve společných prostorách, revize výtahu a plynového zařízení, náklady na udržování společné televizní antény a dále platby za vybavení bytu kuchyňskou linkou, elektrickým bojlerem a vestavěnou skříní). Vyúčtování záloh provede pronajímatel během následujícího roku dle faktur jednotlivých dodavatelů. Dodávku el.energie s ČEZ a.s. a vody s fi VHS s.r.o. Benešev do bytu si zajistí každý nájemce sám na základě dodavatelské smlouvy. Nový nájemník se stěhuje do bytu se svým nábytkem.
Nájemce si na své náklady zajistí pojištění bytu. Pojištění nemovitosti zajišťuje vlastník budovy.
 
5.     Ubytovaný v DPS je povinen dodržovat další níže uvedené zásady:
a)     Spoluvytvářet dobré společenství osob zde bydlících.
 
b)    Pronajaté prostory využívat podle svých potřeb v souladu s tímto řádem a dalšími předpisy a to tak, aby nenarušoval bydlení v sousedních bytech. Společné prostory využívat tak, aby neomezoval jejich užívání ostatními ubytovanými a neomezoval úklid společných prostor.
 
 c) Do společných prostor neumísťovat části svého nábytku, zařizovací
předměty, květiny a čistící prostředky. Krátkodobé výjimky je
nezbytné dohodnout  s pronajímatelem.
 
d)    Je zakázáno vyhazování potravinových odpadků z oken.
 
e)     Do prostor vyčleněných pro pracovnici pečovatelské služby vstupují ubytovaní pouze  po dohodě s pracovnicí pečovatelské služby.
 
f)      Do ostatních prostor neuvedených v odstavci b) ubytovaní nemají právo vstupovat, ani je jinak využívat. O krátkodobou jednorázovou výjimku požádá ubytovaný pronajímatele.
 
g)     Případné opravy dohodne ubytovaný se správcem obecního majetku.
 
h)  Seznámit se s požárním řádem a dodržovat ho.
 
ch) Oznámit zástupci pronajímatele  jakékoliv zjištění
      o poruchách funkcí zařízení DPS a jiných závadách, aby mohla být
      zprostředkována náprava.
 
 i)  V prostorách DPS není dovoleno chovat jakákoliv zvířata.
 
j)  Umožnit vstup do bytu osobě provádějící opravy zařízení, odečty   
     vody.
    Dále umožnit vstup osobě zastupující pronajímatele k odečtům
     tepla a další údržbě zařízení, které je v majetku pronajímatele.
 
k) Oznámit zástupci pronajímatele vzniklou škodu na společném
     majetku nebo nebezpečí vzniku této škody.
 
 l) Ubytovaný umožní vstup do bytu pečovatelce (zaměstnanci DS
          Jankov, poskytovatel sociálních služeb). Ubytovaný je povinen
odebírat měsíčně služby poskytované Domovem seniorů v Jankově,
dle platného ceníku, a to:
     1) 1x měsíčně vyprání,žehlení ložního prádla    30,-Kč/1 kg
     2) 1x za 14 dní úklid a údržba domácnosti          50,-Kč/30 min.
     3) 1x za čtvrtletí umytí oken                                  50,-Kč/30 min.
 
V případě porušení bodu 5. domovního řadu ze strany nájemce je důvod k výpovědi z nájmu bytu  bez nároku na zajištění náhrady bydlení ze strany pronajímatele.
 
 
Tento Domovní řád byl schválen radou Obce Jankov  17.07.2013

Kontakt

Obec Jankov
Na náměstí 14
25703 Jankov

Tel.: 317 833 209
E-mail: info@obecjankov.cz
Datová schránka: yp4a679

Úřední hodiny OÚ:
Po: 8:00 - 11:30 12:00-17:00
Út: 8:00 - 11:30
St: 8:00 - 11:30 12:00-17:00
Čt: zavřeno
Pá: zavřeno

více informací »

Úřad bez bariér

Úřad bez bariér

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky
GObec Jankov
QR kód stránek Obce Jankov
TOPlist
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace