Jankovská ročenka 2004

Úvodní slovo

Můj vztah k Jankovu

V roce 1975 jsem byl k 1. září přeložen na Základní devítiletou školu v Jankově. V té době sice Jankov měl svou obecní kroniku, ale její zápisy končily v roce 1940, kdy německé úřady nařídily všechny kroniky uzavřít a v zápisech dále nepokračovat. Po svém příchodu do Jankova jsem nabídl vedení Místního národního výboru, že jsem ochoten ujmout se janovské kroniky. Na MNV nabídku přijali, ale zároveň mě požádali, abych se snažil v zápisech doplnit oněch chybějících 35 let. Tehdy začalo mé poznávání Jankova. Přes 4 roky jsem vždy po vyučování putoval po obci a navštěvoval pamětníky – starší občany a získával od nich nekonečným vyptáváním nejrůznější vzpomínky. Někdy stačila jedna, dvě otázky a tázaný se sám rozvzpomínal, jindy jsem musel použít celou řadu otázek. A já stále jen zapisoval a pak večer doma získané poznatky, zachycené jen ve zkratkách, přepisoval do vět a odstavců. Byla to sice práce velmi zdlouhavá, ale nesmírně zajímavá. Každý získaný poznatek jsem si musel ověřovat i u několika dalších pamětníků, abych měl – pokud možno – největší jistotu přiblížit se skutečnosti. Během této „sběratelské“ činnosti jsem však už musel psát i běžné každoroční kronikářské zápisy.

V letošním roce 2005 je tomu již 30 let, kdy píši jankovskou kroniku. Díky celé té dlouholeté práci jsem se velmi důvěrně seznámil s jankovskou historií. Proti jankovským občanům mám tu výhodu, že se mohu na dění v obci dívat z nadhledu, protože nejsem z Jankova, ale jeho historii docela obstojně znám. Postupujeme-li z minulosti zvolna do přítomnosti, můžeme docela dobře sledovat, jak se z malé vesničky stává obec, která stále více dává o sobě slyšet. Srovnáním dnešního Jankova se starými pohlednicemi, které jsme viděli na výstavě ve Voticích, zdá se nám, že se jedná o dvě různé obce. Jankov dnes už není zapadlou vesničkou, která sice je od roku 1645 zmiňována nejen v českých dějinách, ale vstoupila tehdy i do dějin Švédska a celé střední Evropy. Nemusí se připomínat tou krvavou bitvou, protože za ní mluví její vzhled. Vzorně upravené a udržované náměstí s novou kašnou, jemuž vévodí dvě velké budovy – škola a obecní úřad, park, nákupní středisko, nová čekárna, ulice i náměstí mají bezprašný povrch, nové čtvrtě, Domov důchodců, čistička odpadních vod, nový vodojem apod. – to je dnes Jankov, který ke svému jménu právem přidává „Držitel ocenění Bílá stuha v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2003“.

Jankov je tedy celostátně velmi dobře hodnocen. I když můj názor není důležitý, potvrzuji toto hodnocení v celém rozsahu. Za dobu třiceti let, po kterou zaznamenávám život v Jankově, vystřídalo se tu několik období rozvoje i stagnace. A jak už to u nás v Čechách bývá, v období stagnace mlčela i kritika, byl klid, nic se nedělo. Avšak vždy, když Jankov ožil, ožila i kritika, která obvykle nenaznačila lepší řešení, ale zato pořádně proprala ty, kteří se snažili vůbec něco dělat. Aby se nezdálo, že mluvím jen o posledních dvaceti, třiceti letech, připomínám dobu, kdy byla postavena nová škola a jednalo se o splácení dluhu. Rázem vznikla situace, která by se dala nazvat „Naši furianti po padesáti letech“.

S takovým rizikem však musí počítat každý, kdo má odvahu „rozčeřit hladinu v poklidném rybníce“. Jediné, co každého může trochu uklidnit, je skutečnost, že se tak dělo, děje, i bude dít nejen v Jankově.

A proto: Buďme více tolerantní, přátelští a vstřícní, a méně zlovolní, závistiví, zlostní i škodolibí!

Pavel Pavlovský

Otázky pro zastupitele

 1. Co považujete za největší úspěch a neúspěch během roku 2004?
 2. Na který problém by bylo třeba se zaměřit v roce 2005 přednostně?

Ing. Čestmír Dittrich

 1. zachování provozu školy v nezměněném rozsahu
 2. zahájit přípravu pozemků pro stavební parcely, které v obci chybí

Jan Dvořák

 • odpovědi nebyly dodány

Jiří Fáček

 1. výstavba vodojemu a rekonstrukce vodovodního řádu v Jankově. Udržení školy v plném rozsahu 9 tříd. Úprava a zkvalitnění areálu hřiště a tenisových kurtů.
 2. výstavba bytů a možnost výstavby rodinných domků v Jankově.

Pavel Halaška

 1. za úspěchy považuji zachování základní školy, vybudování nového vodojemu, uzavření Školní ulice z důvodu bezpečnosti žáků ZŠ, umožnění vstupu veřejnosti do tělocvičny a udržování tradic (např. pochod po stopách bitvy u Jankova).
 2. vybudování nových bytových jednotek a přípravu parcel na zástavbu rodinných domků.

Josef Hruška

 1. obdržení výjimky pro základní školu Jankov, zahájení stavby vodojemu a části vodovodního řádu Jankov a uzavření ulice u ZŠ pro motorová vozidla.
 2. dokončit vodojem Jankov, řešení dalších problémů dle finančních možností obce.

Josef Kocourek

 1. za největší úspěch považuji všechny akce, které se nám podařilo úspěšně uskutečnit. Nelze některou z nich vyzdvihnout, protože každá plní svůj účel, i ta sebemenší dá hodně úsilí a námahy. Za neúspěch považuji, že se nám nepodařilo vykoupit pozemky pod komunikacemi a zavedení autobusové linky do osady Čečkov.
 2. v roce 2005 se musíme zaměřit na dokončení rozestavěných staveb, vykoupit pozemky na stavební parcely a připravit projekt na byty, aby nám mladá generace neodcházela do měst.

Milan Krch

 1. za úspěch v roce 2004 považuji získání výjimky pro devítiletou školu v Jankově a započetí rekonstrukce vodojemu a vodovodního řadu v Jankově. Za neúspěch považuji nezapočetí rekonstrukce kostela v Bedřichovicích zapříčiněné liknavým přístupem katolické církve.
 2. dokončení rekonstrukce vodojemu v Jankově a více se zaměřit na údržbu obecních komunikací a občanské obslužnosti

Miloslav Maceška

 1. udělení výjimky pro školu, zahájení stavby vodovodu a splacení úvěru na stavbu čističky odpadních vod
 2. dokončení stavby vodovodu a zajištění bydlení pro mladé rodiny

Radek Malotín

 1. velký úspěch bylo prosazení zachování školy v Jankově. Neúspěchem se stala naše snaha zavést školní autobus do Čečkova. Příčinou byla velká náročnost realizace, jak se při jednání v terénu zjistilo.
 2. opravit komunikaci od Mouřenína směrem na Vyšetice a dokončit jankovský vodovod. Podpořit mladé rodiny výstavbou obecních bytů.

Vladimír Sochůrek

 1. za největší úspěch v roce 2004 považuji realizaci stavby nového vodojemu, který je osazen do země a zároveň celkovou rekonstrukci vodovodního řadu v ulici Malostranská. Díky této stavbě došlo zároveň i ke zkvalitnění dodávané pitné vody. Úspěchem pro osadu Jankovská Lhota bylo postavení nové autobusové čekárny. Jako neúspěch hodnotím věčné průtahy při převodu státních pozemků na obec Jankov pro plánovanou bytovou výstavbu a její neustálé oddalování. V osadě Jankovská Lhota mě trápí neustálé problémy s veřejným vodovodem, úniky vody a poruchy na řadech.
 2. v roce 2005 je třeba se zaměřit na dokončení celkové úpravy okolí fotbalového hřiště v Jankově s možností pro využití dalších sportovních aktivit a práci s mládeží.

Jiří Švestka

 • odpovědi nebyly dodány

Lubomír Tomášek

 1. udržení jankovské základní školy
 2. donutit faráře k opravě kostela v Bedřichovicích

Josef Škramlík

 1. úspěchem je zachování školy v Jankově a neúspěchem nepřipravené stavební parcely pro výstavbu rodinných domků
 2. dostavba vodovodu, výstavba bytů nad nákupním střediskem a příprava nových parcel pro výstavbu rodinných domků.

Petr Vrzal

 1. úspěchem je zachování jankovské školy a výstavba vodojemu. V Pičíně bylo úspěchem zřízení elektrického zvonění v návesní kapličce.
 2. prioritou pro rok 2005 je výstavba obecních bytů v Jankově a oprava střechy nad budovou pičínské hasičárny.

Jaroslava Zemanová

 1. za úspěch považuji zachování základní školy v plném rozsahu 9 tříd a za neúspěch skutečnost, že nebyla zahájena bytová výstavba obecních bytů pro mladé rodiny.
 2. zahájení výstavby obecních bytů v Jankově.

Starosta informuje o činnosti obce v roce 2004

Co se podařilo uskutečnit během roku 2004

Na základě získání Bílé stuhy za činnost s mládeží v rámci soutěže Vesnice roku 2003 mohla obec v roce 2004 proinvestovat dotační částku 400.000,– Kč. Na níže uvedené akce se obec spolupodílela částkou ve výši 600.000,– Kč:

 • oprava požární nádrže v Bedřichovicích – oprava kamenných hrází, zábradlí, vyčištění nádrže
 • oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Vavřince v Bedřichovicích
 • oprava obecní budovy čp. 33 v Odlochovicích (kulturní zařízení) – fasáda, nátěry oken, oplechování štítu
 • oprava veřejného osvětlení ve všech osadách
 • stavba autobusové čekárny v Jankovské Lhotě
 • zavedení elektrického zvonění na kapli v Pičíně a v Jankovské Lhotě
 • postavení dřevěného kříže na památku bitvy u Jankova nedaleko Habrovky

Další realizované akce

 • plynofikace obecního bytu v Odlochovicích – 40.000,– Kč
 • oprava topení (termokohoutů) čp. 14 v Jankově – 90.000,– Kč
 • zaměření komunikací Odlochovice – Podolí a Odlochovice – Nosákov – 60.000,– Kč
 • bezplatný převod pozemků na výstavbu rodinných domů v k.ú. Odlochovice od Pozemkového fondu
 • změna územního plánu – 50.000,– Kč
 • instalace informačního panelu na náměstí v Jankově, v Odlochovicích a na Habrovce
 • další běžné opravy obecních komunikací, budov a veřejných prostranství
 • stavba nového vodojemu a rekonstrukce vodovodního eternitového řadu v Jankově (vodojem byl poškozen vichřicí v říjnu 2002). Stavba s rozpočtem 9.350.000,– Kč byla částečně hrazena s pomocí dotace Ministerstva zemědělství (MZe) ve výši 4.684.000,– Kč a Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 1.000.000,– Kč, zbývající částka je hrazena z rozpočtu obce roku 2004 a 2005. Stavba bude dokončena a zkolaudována zhruba v červnu roku 2005. Dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje byla získána v červenci roku 2004. O vysoké administrativní náročnosti získávání státních prostředků vypovídá dotace z MZe – bylo o ni požádáno v roce 2002, ale byla poskytnuta až v prosinci 2004, kdy byla pouze částečně čerpána.

Co se nepodařilo uskutečnit během roku 2004

 • vykoupit pozemky zaměřené na komunikacích Odlochovice – Podolí a Odlochovice – Nosákov
 • zajistit autobusovou dopravu do osady Čečkov
 • nedošlo k dohodě s církevními představiteli, na jejímž základě by byla provedena oprava kostela sv. Vavřince v Bedřichovicích. Do této akce chtěla obec investovat sto tisíc Kč
 • provést nástřik povrchu tělocvičny z důvodu nedostatku finančních prostředků

Projekty, které se budou realizovat v roce 2005

 • dokončení výstavby vodojemu a rekonstrukce vodovodního eternitového řadu v Jankově
 • změna územního plánu
 • vykupování pozemků zejména na zaměřených na komunikacích v k.ú. Odlochovice a pro výstavbu rodinných domků v k.ú. Jankov
 • provádění bezplatného převádění pozemků v k.ú. Odlochovice a k.ú. Jankov
 • oprava budovy radnice – nátěr oken
 • oprava komunikací
 • úprava sportovních ploch Odlochovice
 • Protiskluzový nástřik v tělocvičně
 • projektovou dokumentaci na byty v budově nákupního střediska Jankov
 • oprava hřbitovní zdi Jankov
 • pochod a společenské akce Po stopách bitvy u Jankova u příležitosti 360-ho výročí bitvy
 • příprava na zřízení Muzea obce Jankov a okolí
 • obec je připravena finančně se spolupodílet na opravě kostela v Bedřichovicích ve výši 100.000,– Kč. Kostel je v majetku církve a proto může obec pouze přispět finanční částkou

Obecní lesy

Obec hospodaří na rozloze 72,17 ha lesa. Těžba v roce 2004 byla prováděna z 80 % jako kalamitní (vývrat nebo kůrovec) v rozsahu 745,7 m3. Bylo zalesněno celkem 0,95 ha lesa – 5.575 ks smrku, 500 ks javorů. Dále bylo provedeno vylepšení – 925 ks smrku, ožin byl proveden na 3,42 ha lesa a nátěrem proti okusu bylo ošetřeno 17.400 ks stromků. Čistý zisk z hospodaření lesa za rok 2004 byl 412.524,– Kč.

Odpadové hospodářství

Svoz komunálního odpadu je zajišťován firmou COMPAG Votice a je ukládám na řízenou skládku odpadů ve Voticích. V roce 2004 byly příjmy z poplatku za likvidaci komunálního odpadu 265 tis. Kč a výdaje (včetně likvidace nebezpečných odpadů) činily 514 tis. Kč. Rozdíl těchto částech byl hrazen z rozpočtu obce. Od 1.1.2005 se zvyšují náklady na likvidaci komunálního odpadu o cca 100 tis. Kč, které budou částečně hrazeny z rozpočtu obce (62 tis. Kč) a částečně zvýšením místního poplatku na trvale žijícího občana o 50,– Kč (38 tis. Kč).

Školství

Obec Jankov je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Jankov. V březnu 2004 obdržela obec zamítavé stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k udělení výjimky počtu žáků ve třídě. Obec ve spolupráci s vedením školy vypracovala rozklad (odvolání) proti tomuto rozhodnutí. Po 2 měsíčním jednání obdržela obec kladné vyjádření MŠMT. V Jankově zůstala zachována základní škola s devíti třídami a devíti ročníky a z pohledu všech zúčastněných stran to bylo velice důležité rozhodnutí.

Z rozpočtu obce bylo na provozní náklady školy v roce 2004 poskytnuto 950.000,– Kč. Dále byla v budově školy provedena výměna termokohoutů u radiátorů, která zajistí úsporu elektrické energie.

Rozpočet obce

hospodaření obce v roce 2004

příjmy = 19 336 680,– Kč

výdaje = 18 887 470,– Kč

schválený rozpočet obce na rok 2005

příjmy = 9 239 000,– Kč

výdaje = 9 239 000,– Kč

Obecní statistika roku 2004

Narození – celkem 7

 • Filip Koukal – 17.2. 2004
 • Jakub Zajíček – 14.3. 2004
 • Kristýna Holubová – 1.4. 2004
 • Barbora Kocourková – 15.6. 2004
 • Pavel Kostka – 22.6. 2004
 • Michaela Dvořáková – 24.6. 2004
 • Zdeněk Fridrin – 24.6. 2004

Zemřelí – celkem 10

 • Božena Slepičková
 • Marie Váňová
 • Antonín Přitasil
 • Jiří Krch
 • Jiřina Fialová
 • Alois Šedivý
 • Josef Zvára
 • Markéta Kabelíková
 • Martin Čureja
 • Marta Mužíková

Přistěhovalí – celkem 28

Vystěhovalí – celkem 12

Kronika obce

Dle zákona ze dne 30.5. 1920 č. 80 Sb., jímž se obcím celého státu ukládala povinnost pečovat o řádné zapisování místních událostí, vznikly v několika současných osadách obce Jankov „pamětní knihy“. Pamětní kniha obce Čestína byla zapisována od 1.3. 1935 a prvním kronikářem byl pan František Svatoň. Kniha končí datem 31.12. 1974 a nyní je uložena na obecním úřadě v Jankově. Existovala také pamětní kniha Odlochovic, ale byla ztracena. Pamětní kniha obce Jankova byla zapisována od 1.1. 1925. Prvním kronikářem byl dne 15.12. 1924 zvolen obecním zastupitelstvem Josef Hlaváč, odborný učitel měšťanské školy v Jankově. Zároveň byla zvolena tříčlenná letopisecká komise – Josef Sochor (starosta obce), Eduard Ditrich a Emanuel Štych (členové obecního zastupitelstva). Kniha končí datem 1.12. 1940 a nyní je uložena na obecním úřadě v Jankově. Psaní pamětí bylo obnoveno až roku 1976 a dějiny od roku 1940 byly do druhého dílu kroniky dopsány zpětně. Kronikářem se stal učitel Pavel Pavlovský, který od 1.8. 1975 působil na jankovské škole. Třetí díl kroniky popisuje události let 1986 – 1991, čtvrtý díl 1992 – 1999 a i současný pátý díl je psán panem Pavlem Pavlovským. Společně s kronikou obce je na obecním úřadě k dispozici každoroční fotodokumentace společenských událostí, realizovaných investičních akcí a dalších zajímavých aktivit.

Knihovna

Kromě knihoven, které vlastnily v minulosti spolky a místní škola, byla v Jankově knihovna farní a od roku 1919 i knihovna obecní, která vznikla z iniciativy Čtenářského spolku. Současná knihovna je otevřena každou středu od 15 do 19 hodin a provoz je zajišťován pí. Žihlovou. V knihovně je počítač a zaveden Internet pro potřeby veřejnosti.

Péče o vesnickou pospolitost

Obecní úřad pravidelně gratuluje občanům k jejich kulatým výročím narození. Od 50 let se zasílá písemná gratulace a od 90 let předává osobně starosta obce dárkový balíček. Další aktivitou obecního úřadu je každoroční vítání nových občánků obce.

Vybrané společenské akce v roce 2004

 • Dne 6. března se konalo tradiční vítání nových občánků. Letošní rok byl obzvláště radostný, neboť se za kalendářní rok 2003 vítalo 13 nových občánků. V roce 2002 to byla pouze tři narozená miminka.
 • Dne 7.5. se dvanáct studentů z celé republiky sešlo v Jankově, aby se seznámili s historií i současným životem v obci. Akce se konala v rámci projektu „Studenti pro venkov“, který organizuje občanské sdružení Podblanickem. Všechny účastníky nejprve přivítal starosta obce Josef Kocourek, který představil obec a společně s Pavlem Pavlovským zodpověděli dotazy studentů. Po prohlídce obce a památníku bitvy u Jankova se studenti setkali s žáky 2.stupně základní školy a společně se pokusili vytvořit projekt Marketingové využití Bitvy u Jankova k užitku obce. Dlouhodobým cílem tohoto projektu je vytvoření pracovní skupiny, která by se pravidelně scházela nad záměrem vybudování naučné stezky územím, kde se odehrála bitva a navrhla by projekt zřízení muzea v prostorách bývalé školy.
 • Čtvrtý ročník pochodu a společenské akce Po stopách bitvy u Jankova se konal dne 5. června 2004. Pochod měl tři pěší trasy (10, 15 a 40 km) a jednucyklistickou (40 km). Především z důvodu špatného deštivého počasí bylo pouze 70 účastníků. Odpolední představení mažoretek, dětí ze ZUŠ Votice a posádkové hudby z Tábora se odehrálo v místním kulturním zařízení. Zde žáci základní školy uspořádali školní jarmark a prodávali své výrobky.
 • V červenci navštívil Jankov středočeský hejtman Petr Bendl. Hejtman se svou družinou přijel na kole, pobesedoval s vedením radnice, prohlédl si školu a obecní byty v budově čp. 9, naobědval se v místním hostinci a odjel.
 • Dne 2.10. se konal již tradiční výlov Šusteráku, který pořádá jankovský sbor dobrovolných hasičů.
 • V Domově důchodců se dne 9.10. uskutečnil koncert souboru Kladenská heligonka.
 • Dne 19.10. natáčela Česká televize tradiční i netradiční činnosti a způsoby vyučování na základní škole v Jankově.
 • Svěcení kříže na památku bitvy u Jankova nedaleko Habrovky – dne 4. listopadu 2004 proběhlo svěcení kříže v místě, kde se v roce 1645 odehrála jedna z největších a nejkrvavějších bitev třicetileté války. Jako připomínku této události stál od nepaměti nedaleko Habrovky vysoký dřevěný kříž. Nákladem jankovského obecního úřadu byla zhotovena věrná kopie silně poškozeného kříže a upraven terén v okolí. Za přítomnosti zhruba padesáti především místních obyvatel byl ke kříži položen věnec a kronikář obce pan Pavel Pavlovský promluvil o historii bitvy u Jankova a odkazu událostí pro dnešní generace. Slavnostní setkání završil pan farář Jan Böhm, který pokropil svěcenou vodou kříž i všechny přítomné.
 • Živý betlém na jankovském náměstí se konal dne 22.12. Po několika letech, kdy se v jankovské škole poslední školní den v roce obvykle konala vánoční besídka, se rozhodli změnit program a překvapit rodiče živým betlémem. Žáci ho nacvičili jako krátké divadelní představení, které se rozhodli zinscenovat na náměstí před školou. I když nakonec šlo o čtvrthodinové představení s jednoduchým dějem, kde kromě vypravěčů mluví jen anděl, přípravy zabraly čtrnáct dní. Po úspěšném představení na všechny čekalo malé vánoční pohoštění (kdo chtěl, mohl ochutnat černého kubu, zakrojit si vánočku a zahřát se teplým punčem) a přítomní si mohli vyzkoušet na vlastní kůži něco ze štědrovečerních zvyků (házelo pantoflem, věštil osud zpod obrácených hrnků, lilo olovo, pouštěly svíčky ve skořápkách a překrajovala se jablka).
 • Součástí společenského a kulturního dění v Jankově je již 10 let Domov důchodců Jankov. Domov důchodců pravidelně organizuje celou řadu akcí, kterých se zúčastňují místní důchodci i široká veřejnost. V roce 2004 byly například organizovány následující akce – masopustní zábava, velikonoční program s pásmem písniček, mikulášská zábava s nadílkou, vystoupení dětí zaměstnanců domova důchodců na Štědrý den pod stromečkem, řada vystoupení žáků základní školy a Základní umělecké školy Votice. Za povšimnutí stojí celovečerní hudební představení „Svět muzikálu“, konaný v zahradě domova důchodců.
 • Akce Ústavu sociální péče Ratměřice – dne 12.6. se v areálu ústavu v Odlochovicích již tradičně konal Den otevřených dveří tentokrát s podtitulem „Zlaté ruce“. Hlavní program se uskutečnil okolo zámku Odlochovice a byl pojat jako zábavná procházka s ukázkou a praktickým vyzkoušením různých řemesel a dovedností. Dne 23.10. se v areálu ústavu konalo podzimní setkání s výlovem zámeckého rybníka a dne 18.12. se na stejném místě konal předvánoční jarmark.
 • Akce Základní a mateřské školy Jankov jsou uvedeny v samostatné kapitole.

Spolková činnost

Sbor dobrovolných hasičů

V Jankově, má sbor 61 členů, pravidelně organizuje pouťové zábavy, zimní plesy, tradiční výlov a rybí hody u rybníka Šusterák, poznávací zájezdy, sběry železného šrotu a brigády ve prospěch obecního úřadu. Jankovský sbor založil dne 1.3. 2003 dva oddíly mladých hasičů – mladší hasiči (od 6 do 11 let) a starší hasiči (od 12 do 15 let). Dne 2.10. pořádalo SDH Jankov podzimní kolo soutěž mladých hasičů a dorostu. Soutěžilo se v disciplínách jednotlivců a v oddílovém branném závodě. Účast družstev byla vysoká – Střezimíř, Sedlec, Olbramovice, Načeradec, Kondrac, Mrač, Divišov, Vrchotovy Janovice, Votice, Jankov a Heřmaničky. V soutěži dívek získala první dvě místa jankovská děvčata – Anna Dittrichová a Hana Peroutková. V Ratměřicích se dne 29.5. konala hasičská okrsková soutěž okrsků Jankov a Votice.

V Odlochovicích má sbor 50 členů díky mladým hasičům. Hasiči pravidelně pořádají například rybí hody, hasičské plesy a taneční zábavy. Každoročně se sbor zúčastňuje hasičské soutěže Memoriál Františka Procházky v Divišově.

V Pičíně má sbor dobrovolných hasičů 20 členů, kteří pravidelně pořádají například pálení čarodějnic či pouťové a posvícenské posezení. Obyvatelé osady Pičín již od roku 2001 pravidelně organizují cyklistické výlety na zajímavá místa v našem kraji. V roce 2004 se tak společně 45 osadníků podívalo na Blaník a Konopiště.

V Jankovské Lhotě má sbor 24 aktivních členů.

Fotbal

Jediným fotbalovým klubem je Sokol Jankov, který měl v roce 2004 jeden tým hrající III. třídu a druhý tým IV. třídu okresního přeboru. Od sezóny 2002/2003 je v Jankově tým dorostu hrající okresní soutěž. V zimním období trénují sportovci ve školní tělocvičně a pravidelně hrají lední hokej na zimním stadionu v Benešově, ve Vlašimi a v Sedlčanech.

Myslivecké sdružení

V Jankově působí Myslivecké sdružení ROHÁČ Jankov, který měl v roce 2004 29 členů. Myslivecký řád jankovského sdružení ukládá každému svému členu odpracovat cca 20 brigádnických hodin. Obvykle se jedná o práce v obecních lesích (pálení, výsadba sazenic, apod.) a v zemědělských společnostech (např. sběr kamene). Získané finanční prostředky jsou používány především pro zajištění péče o zvěř – např. zimní přikrmování, očkování a léčení poraněné zvěře. Tradicí tohoto sdružení je pořádání mysliveckého plesu v Budeníně.

V Bedřichovicích působí Myslivecké sdružení Dubina Bedřichovice, které má 5 členů.

Červený kříž

V Odlochovicích je aktivní Červený kříž, spolek převážně žen, které například organizují přednášky s odbornými lékaři či organizují akce pro děti.

Český svaz včelařů

Český svaz včelařů sdružuje zhruba 40 včelařů z jankovska a blízkého okolí, kteří se starají o cca 320 včelstev. Jednatelem svazu je pan Lubomír Jantač z Jankova. Hlavním posláním svazu a následně jednotlivých včelařů je zajištění dotací na základní péči o včely a léčení včelstev. Pod vedením pana Jantače existoval do června 2004 na ZŠ v Jankově včelařský kroužek, který měl 5 členů.

Základní škola a mateřská škola Jankov

Ve školním roce 2003/2004 nastoupilo v září do školy 136 žáků. V průběhu školního roku se jejich počet zvýšil na 141. Škola byla plně organizována s devíti ročníky v devíti třídách. Průměrný počet žáků ve třídě činil 15,8 žáka, proto byla škole udělena na rok 2003/2004 výjimka z počtu žáků (č.j. 17233/03–22). Z úsporných důvodů se tam, kde to dovoloval počet žáků v sousedních ročnících, přistoupilo ke spojování dvou ročníků na výuku některých předmětů. Tímto způsobem byla zajišťována výuka prvouky a všech výchov v 1.a 2.ročníku a hudební výchova na 2.stupni.

Ve školním roce 2004/2005 navštěvuje základní školu 147 žáků a mateřskou školu 26 dětí. Obecní úřad se snaží i přes vysokou finanční náročnost provozu ZŠ a MŠ jejich činnost všemožně podporovat. Součástí základní školy je víceúčelová tělocvična, která je využívána i širokou veřejností.

Zrekonstruovaná škola

Do 1.9.2003 sídlila škola ve dvou budovách. O hlavních prázdninách roku 2003 proběhla rekonstrukce školy. Obec Jankov věnovala rekonstrukci téměř dva miliony korun. Z bytů, které byly v přízemí budovy čp. 29 na jankovském náměstí byly vybudovány nové učebny. Celá budova školy byla nově vymalována a všechna sociální zařízení přestavěna tak, aby vyhovovala hygienickým předpisům. Dále vznikly nové prostory pro šatny, kabinety a sklady. Ze sponzorského daru byla novým nábytkem zařízena počítačová pracovna.

V budově prvního stupně ZŠ Jankov je zachována mateřská školka a školní kuchyň s jídelnou. První patro budovy bude využito k jiným účelům. Mateřská škola byla rozšířena o novou ložnici a bylo zde zavedeno plynové vytápění.

Kontakt
Základní škola a mateřská škola Jankov
Na Náměstí 29
257 03 Jankov
tel.: 317 833 235
e-mail: zs_jankov@raz-dva.cz
Internet: http://zs.jankov.indos.cz

Přehled všech aktivit školy po jednotlivých měsících v roce 2004

LEDEN

 • 20.1. třeťáci prožili „Strašlivou noc“ ve škole – večer byl naplněn hrami, čtením, přípravou večeře, apod.
 • 27.1. žáci 1.stupně viděli představení Bráška králík v Divadle O.N. Tábor.
 • Školní družina uspořádala závody v sáňkování a bobování.

ÚNOR

 • 2.2. viděli žáci 1.stupně divadelní představení Muzikantská pohádka.
 • 21.2. si 3.třída uspořádala třídní karneval.
 • Školní družina na závěr masopustu pekla koblihy a uspořádala karneval.

BŘEZEN

 • 3.3.žáci 1.stupně viděli divadelní představení Jak se čerti ženili v Divadle O.N. Tábor.
 • 16.3. tradičně navštívily naši školu knihovnice z Votic. Ve všech třídách uspořádaly literární pásmo s následnými soutěžemi.
 • 1.a 2.třída se zúčastnily divadelního představení v MŠ O zlaté rybce.
 • 23.3. se konal jarní Den otevřených dveří.
 • Od 22.3. do 26.3. proběhl na 1.stupni Barevný týden. Děti i paní učitelky si pro každý den určily jednu barvu a přicházely oblečeny v této barvě. Žáci získávali části skládaček, které si na konci týdne složili a vybarvili. Dostali i sladké odměny.
 • Školní družina pekla langoše.
 • 25.3. žáci 2.stupně navštívili představení Hadrián z Římsu v Divadle Braník.

DUBEN

 • 22.4. druhá třída přespala ve škole.
 • 7.4. před Velikonocemi byl uspořádán Den velikonočních tradic. Děti si mohly vybrat z různých dílen, ve kterých se učily tradičním velikonočním zvykům. Pletly se pomlázky, zdobila se vejce voskovou technikou, drátovala se vejce, pekly se jidáše, tvořily se velikonoční věnce, apod. Své výrobky si děti odnesly domů, aby mohly maminkám ozdobit domácnosti.
 • 22.4. se Den Země slavil rovněž tradičními dílnami. Tentokrát byly dílny zaměřeny na výrobu předmětů, které bychom mohli nabídnout účastníkům Pochodu po stopách bitvy u Jankova na školním jarmarku.
 • 27.-28.4. se konala výstava ke Dni Země. Vystavovaly se výrobky, které vznikly v dílnách 22.4. Výrobky se neprodávaly. Byly na prodej až na Školním jarmarku při pochodu. Nejvíce šly na odbyt drátované svíčky, květináče zdobené ubrouskovou technikou a zvonečky. Současně s výstavou proběhly konzultační dny pro rodiče.
 • 30.4. proběhl Den čarodějnic na prvním stupni. Většina žáků přišla vystrojena za čarodějnice a čaroděje. Paní učitelky nezůstaly pozadu. Na druhém stupni při hodinách angličtiny v 8. a 9.třídě děti dostaly za úkol během 20-ti minut ve skupinách jednoho ze svého středu převlékli za čarodějnici, potom ji anglicky popsali. Nejlepší „dílo“ a slovní projev byly odměněny jedničkou. Poté jsme uspořádali „průlet“ čarodějnic Jankovem. Radost měli zejména obyvatelé Domova důchodců Jankov.

KVĚTEN

 • 7.5. se žáci 2.stupně zúčastnili setkání Studenti pro venkov, kde se ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol z celé republiky pokusili vytvořit projekt Marketingové využití Bitvy u Jankova k užitku obce.
 • 7.5. opět přijelo do MŠ Divadlo s úsměvem a 1. a 2.třída společně s MŠ a maminkami a dětmi z votického dětského centra Pohádka zhlédly pohádku Smolíček.
 • 24.5. první stupeň viděl představení Žabka carevna v DON Tábor.
 • V květnu proběhly školní výlety. 1.stupeň byl v zámku v Troji a v ZOO Praha.
 • Žáci 2.stupně zhlédli představení Prolhaná Kety v Divadle Braník.
 • 25.5. podnikl 2.stupeň výlet do Třeboně a přírodní rezervaci Červené Blato.
 • 5.třída byla na exkurzi v Ústavu sociální péče Ratměřice.

ČERVEN

 • 1.6. se konal Den dětí. Žáci 9.třídy pro ostatní žáky školy uspořádali soutěž smíšených družstev.
 • 5.6. tradičně se škola podílela na přípravě a zajištění Pochodu po stopách bitvy u Jankova. Učitelé byli na různých stanovištích a podávali pochodujícím výklad. Na některých stanovištích byli žáci 9.třídy. Na odpoledním programu se škola podílela jarmarkem. Děti prodávaly své výrobky.
 • První třída a někteří žáci druhé třídy se zúčastnili výletu MŠ na Slapy.
 • 15.6. uspořádal 1.stupeň exkurzi na Český Šternberk.
 • 22.6. devátá třída vyjela na exkurzi do hvězdárny ve Vlašimi.
 • 11.6. přijela do školy mluvčí Policie ČR. Besedovala se žáky 4.-5.třídy a 8.-9.třídy.
 • Tradičně již přišel se žáky 9.třídy pobesedovat advokát JUDr. Budil.
 • 23.6. si zájemci mohli vyrobit tričko na prázdniny batikovou technikou.
 • 22.6. zorganizovala tř. uč. 7.třídy výlet své třídy do Bechyně. Jeli vlakem, prohlédli si město a vrátili se zpět vlakem. Na výlet navazovalo spaní 7.třídy ve škole. Potom si všichni sedmáci prošli trasu Pochodu po stopách bitvy u Jankova.
 • Čtvrtá třída také přespala ve škole. Poté se vydali na vycházku kolem Jankova.
 • Družina stanovala ve Zvěstově a pátá třída v Petrovicích.
 • 29.6. tradičně probíhá Jankovská olympiáda.Byla zahájena slavnostním slibem a zapálením olympijského ohně. Letos jsme se rozhodli zapojit i rodiče. Zasoutěžili si se svými dětmi v tradičních i netradičních disciplínách. Ohlas u rodičů byl velmi příznivý.

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY

Letní tábor proběhl druhý týden v srpnu v Loutí u Nové Rabyně.

ZÁŘÍ

 • Exkurze prvního stupně ZŠ do Chýnovských jeskyní.
 • V rámci Týdne knihoven proběhla výzdoba votické knihovny a tzv. nepřetržité čtení.
 • 2. třída spala ve škole.
 • Drakiáda se konala dne 29.9. u památníku bitvy u Jankova na Habrovce.
 • Žáci 9. třídy besedovali s pracovníky Úřadu práce Benešov.

ŘÍJEN

 • Exkurze 2. třídy do bažantnice ve Zvěstově a obory v Načeradci.
 • Exkurze 6. třídy do votické knihovny.
 • Exkurze na výstavu Vzdělání a řemesla v Českých Budějovicích.
 • Beseda 9. třídy o protidrogové prevenci s K-centrem.
 • 5. třída spala ve škole a pořádala culíkatý den.
 • 4. třída také spala ve škole.
 • Školní družina organizovala Halloween.
 • Pěvecký kroužek vystupoval v Domově důchodců.

LISTOPAD

 • Tradičně proběhla sběratelská výstava a burza. Děti předvedly, že sběratelské zájmy jsou velmi rozmanité – známky, mince, pohlednice, zátky od piva, ubrousky, apod.
 • Barevný týden byl pořádán stejně jako v roce 2003 na 1. stupni. Každý den v týdnu měl svou barvu oděvu, ve které přišli žáci i učitelé oblečeni.
 • Ve škole proběhla akce Vítání sněhu.

PROSINEC

 • 3.12. se konal tradiční předvánoční jarmark.
 • Setkání sběratelů poštovních známek se uskutečnilo pod vedením pana učitele Nerada.
 • Proběhla olympiáda v českém jazyce, dějepise a soutěž ve znalostech z chemie.
 • Ve škole se s nadílkou objevil Mikuláš s andělem.
 • 22.12. se konal živý betlem na jankovském náměstí.

Veřejně prospěšné aktivity

Žáci základní školy dvakrát do roka uklízejí park na jankovském náměstí, pravidelně udržují zeleň kolem kašny a záhony před oběma budovami školy. Děti sbírají i léčivé byliny. Pěvecký kroužek a dechový soubor vystupují v domově důchodců a při různých příležitostech v obci (např. každoroční vítání nových občánků). Ostatní

 • V červnu 2004 byl dokončen 4.díl publikace Křížky, kapličky a zvoničky v okolí Jankova. Každé kapličce je věnována jedna stránka, na níž je fotografie objektu, perokresba, stručný popis stavby a jejího umístnění.
 • Byla vydána sedmácká kuchařka s oblíbenými rodinnými recepty.
 • Žáky 8. třídy byla vydána brožurka „Hororové příběhy“.
 • Byla dokončena publikace Židé mezi námi, výsledek projektu volitelného předmětu Seminář ze společenskovědních předmětů.
 • Na přípravě již čtvrtého kalendáře na rok 2005 s tématem „Pověsti z okolí Jankova“ se podíleli žáci všech tříd včetně MŠ.
 • Školní časopis SEM-TAM vydávají děti z druhé stupně školy pod vedením paní učitelky Jany Feřtekové každé dva měsíce.

Akce pořádané Klubem rodičů při Základní škole Jankov

 • 6. března 2004 se konal Maškarní Poprask Show
 • 12. března 2004 proběhl IV. školní ples

Mateřská škola Jankov

Mateřská škola se do obce Jankov vrátila v roce 1995, neboť po dobu 16-ti let byla umístěna v sousední obci Ratměřice. Ve školním roce 2003/2004 školku navštěvovalo 29 dětí. Ve školce pracují dvě pedagogické pracovnice a jedna provozní pracovnice. Ve školním roce 2004/2005 školku navštěvuje 26 dětí.

Mateřská škola pořádá následující akce: pravidelná představení maňáskového divadla Ludmily Frištěnské, společné návštěvy divadla v Táboře, návštěva Ekocentra Vlašim s pohádkou, opékání špekáčků u táboráku, zpívání koled ve škole a v kostele, návštěva knihovny ve Voticích, návštěva dětí na základní škole v první třídě, návštěva a uspořádání besídky na Vánoce a ke Dni matek v domově důchodců, oslava svátku Dne Země a Dne dětí, vzájemná spolupráce s dětským centrem Pohádka ve Voticích, nejméně třikrát během školního roku Den otevřených dveří pro rodiče a ostatní zájemce, atd.

Kontakt

Obec Jankov
Na náměstí 14
25703 Jankov

Tel.: 317 833 209
E-mail: info@obecjankov.cz
Datová schránka: yp4a679

Úřední hodiny OÚ:
Po: 8:00 - 11:30 12:00-17:00
Út: 8:00 - 11:30
St: 8:00 - 11:30 12:00-17:00
Čt: zavřeno
Pá: zavřeno

více informací »

Úřad bez bariér

Úřad bez bariér

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky
GObec Jankov
QR kód stránek Obce Jankov
TOPlist
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace